Podstawowa|opieka zdrowotna

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna  Przychodnia Zabobrze spółka z o.o.

 

Szanowny Pacjencie!

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1.       Administratorem Pani / Pana danych osobowych  jest Przychodnia Zabobrze spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Ogińskiego 1B w Jeleniej Górze (kod pocztowy: 58-506), tel.: 758890170, adres e-mail: biuro@przychodnia-zabobrze.pl, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

2.       Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pan Paweł Domagała. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczącym Pani/Pana danych osobowych, prosimy kontaktować się z IOD pod adresem e-mail: rodo@jamano.pl .

3.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe  do realizacji celów Ochrony Zdrowia. Nie przekazanie danych spowoduje niemożność udzielenia świadczeń zdrowotnych.

4.       Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie Art. 9 ust 2 pkt h RODO, oraz przepisów:

·         Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z .2017 r., poz. 1318 z późn. zm.)

·         Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.)

·         Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. 2017 r.,poz. 125 z późn. zm.)

·         Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 123 z późn. zm.)

·         Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz.U. z 2018 r , poz. 160 z późn. zm.)

·         Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr. 234 poz. 1570 z dnia 30 grudnia 2008 r.)

w celu udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczeniowych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym.

5.       Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

6.       Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

7.       Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.       Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Jeśli nastąpi taka potrzeba zostaną państwo o takim fakcie poinformowani osobną informacją.

9.       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych (np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa,

10.   W przypadku naruszeń przepisów ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest: PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

              

ochrona danych osobowych

Polityka Prywatności i cookies


Nasza witryna internetowa używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz jednocześnie zgodę na ich wykorzystywanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia / przeglądarki.

Więcej informacji znajduje się w naszej
Polityce Prywatności oraz Polityce cookies.