wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)
Resetuj

Resetuj

minus

Zmniejsz czcionkę

plus

Zwiększ czcionkę

minus

Zmniejsz Wiersze

plus

Zwiększ Wiersze

minus

Wysoki kontrast

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

wcag
Preloader Przychodnia Zabobrze

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I WSTĘP

 1. Administratorami danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego w domenie przychodnia-zabobrze.pl (dalej: Serwis) czyli podmiotami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, są:
  1. PRZYCHODNIA ZABOBRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 1 B w Jeleniej Górze (dalej: Przychodnia Zabobrze). Kontakt z Przychodnią Zabobrze jest możliwy za pośrednictwem adresu
   e-mail: biuro@przychodnia-zabobrze.pl.
  2. CENTRUM MEDYCZNE ZABOBRZE MAGDALENA MAKIELA-WYCHOTA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 1 B w Jeleniej Górze (dalej: CM Zabobrze). Kontakt z CM Zabobrze jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@przychodnia-zabobrze.pl.

- zwani dalej łącznie Administratorami.

Administratorzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 1. Każdy z Administratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
  1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
  2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 4. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratorów został szczegółowo wskazany
  w dalszej części polityki prywatności. Administratorów nie łączy współadministrowanie
  w rozumieniu art. 26 RODO.

II GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratorów przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratorów - innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratorów, np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług technicznych),
  3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych (np. innym placówkom medycznym, firmom świadczącym usługi kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratorów na podstawie zawartych umów).
 4. Administratorzy informują, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorów,
  7. wycofania zgody w przypadku, gdy Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe
   w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

– na zasadach określonych w RODO.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 2. Dane zostały pozyskane przez Administratorów bezpośrednio od użytkowników Serwisu. Administratorzy mogą również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

III DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administratorzy przetwarzają dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa,
  w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

Jeżeli w ramach prowadzonej komunikacji, przekazują Państwo informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia w celu umówienia wizyty, uzyskania recepty lub skorzystania z innych świadczeń opieki zdrowotnej), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

 1. Administratorzy mają prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do realizacji zapytania lub obsługi zgłoszenia, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie lub pytanie,
  2. czas do momentu wycofania zgody przez Państwa (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 2. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. FACEBOOK

 1. Przychodnia Zabobrze i CM Zabobrze są administratorami danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez firmę Meta Platforms Ireland Limited
  z siedzibą: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Meta), którzy odwiedzają stronę dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/przychodnia.zabobrze (dalej: Fanpage). Administratorzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzanę:
 3. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",
 4. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania,
  w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
 5. Administratorzy mają prawo do przetwarzania:
 1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy
  i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego
  z produktów i usług firmy Meta,
 2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
 3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z:
  1. regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz
  2. „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/policy) lub
  3. przepisów prawa

- oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

 1. Administratorzy mają prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
 2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
 3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratorów wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administratorzy mogą przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratorów – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratorów np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratorów na podstawie zawartych umów.
 2. Administratorzy nie będą przekazywać danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administratorzy mogą przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratorów oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Administratorzy oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 1. w niniejszym dokumencie,
 2. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/policy,
 3. w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

 1. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. C. INSTAGRAM

 1. Przychodnia Zabobrze i CM Zabobrze są administratorami danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez firmę Meta w ramach serwisu Instagram, którzy odwiedzają stronę: https://instagram.com/cmzabobrze (dalej: Profil Firmowy). Jako Administratorzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
  i usług firmy Meta, odwiedzają Profil Firmowy. Dane te są przetwarzane:
 1. w związku z prowadzeniem Profilu Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
 2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Instagramu lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania,
  w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
 1. Administratorzy mają prawo do przetwarzania:
 1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Instagramie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta w ramach Instagrama,
 2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Profil Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
 3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Instagramu lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub
  w celu realizacji prośby o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z:
  1. regulaminu Instagramu (dokument jest dostępny na stronie: https://help.instagram.com/581066165581870) oraz
  2. „Zasad ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie: https://privacycenter.instagram.com) lub
  3. przepisów prawa

- oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Instagram.

 1. Administratorzy mają prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Instagrama),
 2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Instagrama). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  w okresie, gdy zgoda obowiązywała,
 3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Instagramu lub innych usług firmy Meta.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratorów wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Instagramu, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administratorzy mogą przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe – oprócz osobom upoważnionym przez Administratorów – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratorów np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratorów na podstawie zawartych umów.
 2. Administratorzy nie będą przekazywać danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administratorzy mogą przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratorów oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie Konta Firmowego lub posta, anulowanie polubienia), Administratorzy oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 1. w niniejszym dokumencie,
 2. w dokumencie „Zasady ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie: https://privacycenter.instagram.com/policy,
 3. w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Instagramu o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

 1. Z inspektorem ochrony danych firmy Meta można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. D. STRONA FIRMOWA NA LINKEDIN

 1. Przychodnia Zabobrze i CM Zabobrze są administratorami danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company
  z siedzibą: Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (dalej: LinkedIn), którzy odwiedzają stronę dostępną pod adresem: https://www.linkedin.com/company/przychodnia-zabobrze (dalej: Strona Firmowa). Administratorzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów
  i usług LinkedIn, odwiedzają Stronę Firmową. Dane te są przetwarzane:
 1. w związku z prowadzeniem Strony Firmowej, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",
 2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez LinkedIn (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie
  w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
  i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
 1. Administratorzy mają prawo do przetwarzania:
 1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na LinkedIn), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn,
 2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Stronę Firmową, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, informacji na temat wykształcenia, zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
 3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług LinkedIn (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia)
  w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby
  o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn wynikają wprost z:
 1. regulaminu LinkedIn (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) oraz
 2. „Polityki ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) lub
 3. przepisów prawa

- oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym LinkedIn.

 1. Administratorzy mają prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn),
 2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,
 3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług LinkedIn.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratorów wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik LinkedIn, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administratorzy mogą przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę Firmową – oprócz osobom upoważnionym przez Administratorów – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratorów np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratorów na podstawie zawartych umów.
 2. Administratorzy nie będą przekazywać danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług LinkedIn do państw spoza EOG (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administratorzy mogą przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług LinkedIn, którzy odwiedzają Stronę Firmową, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratorów oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników ze Strony Firmowej i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Stronie Firmowej działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Strony Firmowej, polecenie Strony Firmowej w poście lub komentarzu), Administratorzy oraz LinkedIn są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 1. w niniejszym dokumencie,
 2. w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 3. w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy).
 2. Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

III. E. TWITTER

 1. Przychodnia Zabobrze i CM Zabobrze są administratorami danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez firmę Twitter International Company
  z siedzibą: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia (dalej: Twitter) którzy odwiedzają stronę dostępną pod adresem: https://twitter.com/CMZabobrze (dalej: Konto Firmowe). Administratorzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów
  i usług Twittera, odwiedzają Konto Firmowe. Dane te są przetwarzane:
 1. w związku z prowadzeniem Konta Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",
 2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez Twittera (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
 1. Administratorzy mają prawo do przetwarzania:
 1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Twitterze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera,
 2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Konto Firmowe, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
 3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług Twitter (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia)
  w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby
  o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera wynikają wprost z:
 1. regulaminu Twittera (dokument jest dostępny na stronie Twittera pod adresem: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules) oraz
 2. „Twitter Privacy Policy” (dokument jest dostępny na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy) lub
 3. przepisów prawa

- oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Twitter.

 1. Administratorzy mają prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Twittera),
 2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Twittera). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  w okresie, gdy zgoda obowiązywała,
 3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług Twittera.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratorów wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Twittera, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administratorzy mogą przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe – oprócz osobom upoważnionym przez Administratorów – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratorów np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratorów na podstawie zawartych umów.
 2. Administratorzy nie będą przekazywać danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług Twittera do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administratorzy mogą przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług Twittera, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratorów oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego), Administratorzy oraz Twitter są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 1. w niniejszym dokumencie,
 2. w dokumencie „Twitter Privacy Policy”, opublikowanym na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy,
 3. w dokumencie „Twitter Controller-to-Controller Data Protection Addendum”, opublikowanym na stronie Twittera pod adresem:

https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Twittera o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Twitter (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy).
 2. Z inspektorem ochrony danych Twittera można skontaktować się za pośrednictwem adresu
  e-mail: dpo@twitter.com.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisu funkcjonującego pod adresem przychodnia-zabobrze.pl wiąże się
  z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje
  o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratorów do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Szczegółowe informacje dostępne są
  w „Polityce cookies” dostępnej na stronie https://przychodnia-zabobrze.pl/polityka-cookies.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Serwisu dostępnego w domenie przychodnia-zabobrze.pl.
 2. W Serwisie są dostępne odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron usługodawców, partnerów biznesowych oraz innych podmiotów współpracujących
  z Administratorami (np. Google LLC, KAMSOFT S.A., Narodowy Fundusz Zdrowia, Meta Platforms Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Rentlab Sp. z o.o.). Administratorzy zalecają, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się
  z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administratorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
 1. rozwoju technologii,
 2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
 3. rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.
 1. O stosownych zmianach w treści niniejszej polityki prywatności Administratorzy powiadomią użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.
 2. Niniejsza „Polityka prywatności” ma zastosowanie od dnia 15.09.2023

 

Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
© 2024 Przychodnia Zabobrze - Centrum Medyczne Jelenia Góra - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : rentlab.pl